eKFV konforme Modelle

Buddy V2 - eKFV Version - STVO zugelassen

Artikelnummer: 36078

MAX - eKFV Version - STVO zugelassen

Artikelnummer: 36079

SXT Light Plus V - eKFV Version - STVO zugelassen

Artikelnummer: 36071

SXT TITO - eKFV Version

Artikelnummer: 39522